ประกวด หนังสั้น-หนังสือทำมือ จัดโดย เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย

Posted 2007-11-01 00:11:02 By mataree


ประกวด หนังสั้น-หนังสือทำมือ
"THAILAND INDY AWARDS 2008"
รางวัลสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจสร้างสรรค์
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
อีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
Indy book festival V

ผู้รับผิดชอบโครงการ :
เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
SCG PAPER

รูปแบบการประกวด
เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ มหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. หนังสือทำมือ 2. หนังสั้น
หนังสือทำมือ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. เรื่องสั้น 2. บทกวี

กติกาการส่งผลงานหนังสือทำมือเพื่อเข้าประกวด
1. ต้องจัดทำเป็นหนังสือทำมือ โดยระบุประเภทผลงานที่ส่งให้ชัดเจน และส่งผลงานชื่อเรื่องละ 4 เล่ม
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด Thailand Indy Book Awards และจะต้อง
ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดตลอดจนไม่เคยตีพิมพ์จัดจำหน่ายมาก่อน
3. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดประเภทและจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด
เพียงรางวัลเดียว
4. ผลงานหนังสือทำมือทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัลทางผู้จัดสามารถนำ
ผลงานไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียน
5. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนหนังสือเข้าประกวดทุกเล่ม
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิด
รวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์และ/หรือรูปวาดของผู้อื่น
7. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่ง
ประกวดให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อและชื่อ-นามสกุลจริง(ตัวบรรจง)ของผู้ส่งผลงานกำกับไว้ในผลงานที่
ส่งเข้าประกวดทุกเล่ม

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครการประกวด
2. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. หนังสือทำมือที่ส่งเข้าประกวดชื่อเรื่องละ 4 เล่ม

หลักเกณฑ์พิจารณาและตัดสิน
ประเภทรวมเรื่องสั้นและบทกวี
1.เป็นผลงานเขียนที่ประพันธ์ขึ้นเอง
2.จัดทำในลักษณะหนังสือทำมือ ขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4
3.ประเภทเรื่องสั้นต้องมีเรื่องสั้นรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 10 เรื่องและไม่เกิน 15 เรื่อง
4. ประเภทบทกวีต้องมีบทกวีรวมอยู่ในเล่มไม่ต่ำกว่า 20 เรื่องและไม่เกิน 40 เรื่อง(บทกวีที่เป็นกลอนเรื่องถ้าเป็น
ฉันทลักษณ์ต้องมีความยาวไม่เกิน 50 บท)
5. ไม่จำกัดจำนวนหน้า
6.การตัดสินจะพิจารณาจากความคิดริเริ่ม ความสร้างสรรค์ ความมีวรรณศิลป์ ความเป็นเอกภาพ เนื้อหา
และรูปแบบ
7.ต้องเขียนด้วยภาษาไทย

หนังสั้นจากเรื่องสั้น
กติกาการส่งผลงานหนังสั้นเพื่อเข้าประกวด
1. ต้องเป็นหนังสั้นที่สร้างสรรค์จากผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนไทยที่ผ่านการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. ต้องได้รับอนุญาตจากนักเขียนเจ้าของผลงานเรื่องสั้น
3. ความยาวของหนังสั้นไม่เกิน 20 นาที ส่งในรูปแบบ วีซีดี/ดีวีดี ส่งผลงานละ 4 แผ่น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดหนังสั้นจากที่ใดมาก่อน
5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
6. ผลงานทุกชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกรวมทั้งได้รับรางวัล ทางผู้จัดสามารถนำผลงาน
ไปประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนโดยลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้สร้าง
7. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริงและจะต้องรับผิดชอบในการละเมิดแนวความคิด
รวมทั้งลิขสิทธิ์บทประพันธ์
9. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครประกวดให้ชัดเจนรวมทั้งส่งเอกสารประกอบการส่ง
ประกวดให้ครบถ้วน พร้อมลายมือชื่อเจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้นในการอนุญาตให้นำเรื่องมาสร้างเป็นหนังสั้นการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 มกราคม 2551 กรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์ให้ถือเอาวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2. หากตรวจสอบได้ว่าผลงานที่ได้รับรางวัลละเมิดกติกาข้อใดแม้เพียงหนึ่งข้อจะต้องถูกเพิกถอนรางวัลและ
เงินรางวัล
3. เงินรางวัลทั้งหมดที่ผู้ชนะการประกวดได้รับ จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมายฯ
4. คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลกรณีที่ผลงานส่งเข้าประกวดมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ตามดุลพินิจ
ของคณะกรรมการ
5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด


รางวัลการประกวด THAILAND INDY AWARDS 2008
หนังสือทำมือ (เรื่องสั้น/บทกวี)
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หนังสั้นจากเรื่องสั้น
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
เจ้าของบทประพันธ์เรื่องสั้น เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
กรรมการตัดสิน
ประเภทหนังสือทำมือ
เรื่องสั้น ชมรมนักวิจารณ์วรรณกรรมแห่งประเทศไทย
จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์รางวัล มล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, กรรมการรางวัลซีไรต์หลายสมัย)
พิเชฐ แสงทอง (กรรมการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย,
กรรมการซีไรต์หลายสมัย)
นพดล ปรางค์ทอง (นักวิชาการวรรณกรรม)
บทกวี เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กวีซีไรต์ ปี 2547)
มนตรี ศรียงค์ (กวีซีไรต์ ปี 2550)
ศิริวร แก้วกาญจน์ (นักเขียนรางวัลศิลปาธร ปี 2550)
ประเภทหนังสั้นจากเรื่องสั้น
สุชาติ สวัสดิ์ศรี (นักเขียนราวัลศรีบูรพา, บรรณาธิการอาวุโส, นักสร้างหนังทดลอง)
ธัญสก พันสิทธิวรกุล (ผู้กำกับหนังสั้นรางวัลศิลปาธร ปี 2550)
อนุสรณ์ ติปยานนท์ (นักเขียน, คอลัมนิสต์ภาพยนตร์)

หมดเขตรับผลงาน 15 มกราคม 2551
ประกาศผล/มอบรางวัล 8 กุมภาพันธ์ 2551
แสดงผลงาน 8-10 กุมภาพันธ์ 2551 ในงานมหกรรมหนังสือและสื่อทางเลือกแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5 ณ สวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

สถานที่ติดต่อส่งผลงาน
เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย 2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 707 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ / โทรสาร 02 308 0410-11 / 087 519 9150 อีเมล์ thaiwriternetwork@hotmail.com / www.thaiwriternetwork.com

Rating: 5.4/10 (24 votes cast)

1726 views | add comment0 comment » เข้าระบบ เพื่อแสดงความเห็น
iconcounter : 4,052,710
ค้นหา »

Username

Password

กรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบ
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

งานเขียนจากสมาชิก

10 ลำดับล่าสุด
เมื่อเขาประกาศลั่นกลองรบ
Posted 2014-03-24 04:53:52 By ปรารภ
38 views | add comment0 comment »
เก็บดอกรัก มาฝากคนทั้งโลก
Posted 2014-02-14 16:46:50 By เธอชื่อ มัทสุรี
107 views | add comment0 comment »
เชิดชูครูไทย...ในคำกาพย์
Posted 2014-01-14 12:03:46 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
137 views | add comment0 comment »
อวยพรชัย....ปีใหม่
Posted 2013-12-27 16:10:52 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
168 views | add comment0 comment »
อาเซียนคำฉันท์
Posted 2013-11-20 16:46:05 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
210 views | add comment1 comment »
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญ ประกวดบทความ "วันอุเมดะ 20 มีนาคม"
Posted 2013-10-14 14:14:47 By กัลยาณี พลับสอาด
319 views | add comment0 comment »
ยังโชคดี..ที่ได้กลับบ้าน
Posted 2013-10-01 13:54:44 By เธอชื่อ มัทสุรี
325 views | add comment0 comment »
พระคุณของแม่
Posted 2013-08-08 15:07:48 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
444 views | add comment1 comment »
เพื่อนเงา
Posted 2013-08-01 19:23:58 By บุญตา บุรีศรี
482 views | add comment1 comment »
บทสดุดีสุนทรภู่คำโคลง
Posted 2013-06-26 20:00:56 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
449 views | add comment0 comment »
ดูทั้งหมด »

รายชื่อคอลัมนิสต์

Mataree คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 164 เรื่อง
กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 107 เรื่อง
คติ มุธุขันธ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 96 เรื่อง
เครือข่ายนักเขียน แห่งประเทศไทย คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 76 เรื่อง
ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 10 เรื่อง
ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 8 เรื่อง
ซะการีย์ยา อมตยา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 17 เรื่อง
นพดล ปรางค์ทอง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 45 เรื่อง
พฤษภา อาทิตย์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 5 เรื่อง
พิสิฐ ภูศรี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
ภฤศ ปฐมทัศน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
มารุต เหล็กเพชร คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 11 เรื่อง
ระวิวรรณ ศรีสยาม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
ราวัฬ ปินดี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 18 เรื่อง
วรวิช ทรัพย์ทวีแสง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิภพ ล้อมเขต คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนวงศา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
อรรคพล สาตุ้ม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 27 เรื่อง
อาคเนย์ ประพันธ์พจน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง