กำหนดการเปิดนิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค์”

Posted 2011-07-14 06:55:20 By เครือข่ายนักเขียน แห่งประเทศไทย

กำหนดการเปิดนิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554                         
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร    
18.00 น.  -  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ​
18.15 น.  -  เข้าสู่งานด้วยการเปิดเพลง โดยคุณตุุล ไวฑูรเกียรติ
18.45 น.  -  กล่าวต้อนรับโดย คุณพิชญา ศุภวานิช ภัณฑารักษ์หอศิลปฯ และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ศิลปิน และผู้ดำเนินรายการหลักของงาน               
-   คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปฯ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ                
-   คุณพิชญา กล่าวแนะนำภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณกิติพล สรัคคานนท์                
-   คุณกิตติพล สรัคคานนท์ ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการ กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการ  และแนะนำศิลปินทั้ง 8 ท่าน                
-   คุณภิญโญ แนะนำประธานเปิดนิทรรศการ
19.05 น.  -   คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป กล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทาง​การ ถ่ายภาพรวมกัน ประธานเปิดงาน ผู้อำนวยการหอศิลปฯ ภัณฑารักษ์ ศิลปิน 
19.15 น. –  คุณภิญโญ แนะนำกิจกรรม “พาชมนิทรรศการ” โดยคุณกิตติพล และศิลปิน ทั้ง 8 ท่าน
สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ) สุรสีห์ กุศลวงศ์
สาขาภาพยนตร์ (ปี้) ธัญสก พันสิทธิวรกุล ตามด้วยการแสดงสด​                    
สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) สิงห์ อินทรชูโต                    
สาขาดนตรี (ขี้) ตุล ไวฑูรเกียรติ                    
สาขาศิลปะการแสดง (ตาย) ภัทรสุดา อนุมานราชธน                    
สาขาออกแบบ (แก่) ประชา สุวีรานนท์                      
สาขาวรรณกรรม (เกิด) ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (แทน ล้อม เพ็งแก้ว)                    
สาขาสื่อผสม (กิน) มหาสมุทร บุณยรักษ์ และเศรษฐวัตร อุทธา 
20.00 น.   -  การแสดงดนตรีสด โดย เศรษฐวัฒน์ อุทธา และมหาสมุทร บุณยรักษ์                     
เปิดเพลง โดย ตุล ไวฑูลเกียรติ    

สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร  โทร. 022146630-8 Email: prbacc@hotmail.com Website: www.bacc.or.th
 facebook: www.facebook.com/baccpage 

 

นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์: ศิลปะแห่งการสนทนา
(Dialogic: The Art of Dialogues)
โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554
ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

“เราทุกคนต่างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ต่อเนื่องกันไป เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
เสฐียรโกเศศ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เฉกเช่น “เกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน”

มีปราชญ์ทางสังคมท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพื่อรู้จักตัวเราเอง เราจำเป็นต้องรู้จักคนอื่น เพื่อรู้จักสังคมที่เป็นอยู่ เราต้องรู้จักสังคมอื่นๆ นอกจากสังคมของเรา” เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่ อาจเข้าใจ หรือรู้ในบางเรื่องอย่างครบถ้วนรอบด้าน หากเรามองจากมุมของตัวเราเองในโลกยุคใหม่ ‘ความรู้’ จึงไม่ใช่เพียง ‘ความจริง’ ที่สถิตนิ่งยุติอย่างเด็ดขาดบนหลักศิลาหรือหน้ากระดาษ แต่ทว่า มันได้แปรสภาพเป็น ‘ความเป็นไปได้’ ที่เคลื่อนไหวไปกับกระบวนการสังคม ผ่านบทสนทนา ความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนทั้งในพื้นที่ส่วนตัว และสาธารณะ

การอยู่ในโลกความรู้จึงอาจเรียกได้ว่า ‘ศิลปะ’ ในแง่ที่ทำให้เรามองเห็นว่า ‘ความรู้’ ไม่ได้มีอยู่ในสิ่ง ที่ทั่วไปเรียกว่า ‘องค์ความรู้’ เช่น ในแบบเรียน ตำราวิชาการ หนังสือคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ เพราะใน หลายครั้ง หลายครา เรื่องที่ดูไม่มีอะไรให้รู้ เรื่องที่ถูกห้ามไม่รู้ และเรื่องที่ไม่ใช่ความรู้ก็นับเป็น ความรู้ดุจเดียวกันหาก “จงกล้าที่จะรู้” คือคติธรรมของโลก แห่งแสงสว่างที่ทำให้เราตั้งคำถาม และใช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้ “จงกล้าที่จะไม่รู้” ก็น่าจะเป็นคติธรรมของเรา เพื่อมองหา ‘ความรู้ใหม่ๆ’ จาก ‘ความไม่รู้’

นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ จึงกำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’ ที่ต่างก็ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยระหว่างนั้นย่อมเลี่ยงไม่ได้ ที่เราจะกิน นอน ขับถ่าย และสืบพันธุ์ โดยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวตน และผลงานของ เสฐียรโกเศศ หรือ พระยาอนุมานราชธน ผู้เป็นสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล และนักกังขาคติที่ไม่ยอมจำนนต่อความสงสัย

ชื่อของนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ นั้นเป็นคำประดิษฐ์ใหม่ โดยการผนวกรวมคำสองคำคือ ‘ตรรกะ’ และ ‘สังสรรค์’ เข้าด้วยกัน ‘ตรรกะ’ มาจาก ตกฺก ในภาษาบาลี และ ตรฺก ในภาษาสันสกฤต หมายความถึง ความนึกคิด การตรึกตรอง ขณะที่ในปัจจุบัน ‘ตรรกะ’ มีความหมายเทียบเท่าได้กับ logic# ในภาษาอังกฤษ อันหมายความถึง ความถูกต้องสอดพ้องตามหลักเหตุผล หรือหมายความถึง ‘วิชาตรรกวิทยา’ ‘สังสรรค์’ มีรากศัพท์มาจาก สํสรฺค ในภาษาสันสกฤต คำคำนี้หมายความถึง การพบปะ การมาข้องเกี่ยวกันระหว่างบุคคล (อาจขยายไปถึงความคิด หรือสิ่งต่างๆ)

หากแปลตามตัวอักษร ตรรกะสังสรรค์ คือการพบกันระหว่างความนึกคิดซึ่งก่อให้เกิดพื้นที่สนทนา ให้กับหมวดหมู่ความรู้ ผ่านศิลปะในหลากหลายสาขา เป็นส่วนเติมเต็ม และเป็นเครื่องยืนยันถึง คุณค่าของ ‘ความเป็นไปได้’ ซึ่งผลักดันให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางปัญญา เป็นการสร้างกลไกในการส่งต่อทางความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

ดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: กิตติพล สรัคคานนท์

ศิลปิน
สาขาวรรณกรรม
ล้อม เพ็งแก้ว (ผ่านคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา)
สาขาออกแบบ
ประชา สุวีรานนท์
สาขาทัศนศิลป์
สุรสีห์ กุศลวงศ์
สาขาศิลปการแสดง
ภัทรสุดา อนุมานราชธน
สาขาสื่อผสม
มหาสมุทร บุณยรักษ์ และ เศรษฐวัตร อุทธา
สาขาดนตรี
ตุล ไวฑูรเกียรติ
สาขาภาพยนตร์
ธัญสก พันสิทธิวรกุล
สาขาสถาปัตยกรรม
สิงห์ อินทรชูโต

Rating: 3.4/10 (106 votes cast)

1655 views | add comment0 comment » เข้าระบบ เพื่อแสดงความเห็น
iconcounter : 4,043,656
ค้นหา »

Username

Password

กรอก Username และ Password เพื่อเข้าระบบ
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

งานเขียนจากสมาชิก

10 ลำดับล่าสุด
เมื่อเขาประกาศลั่นกลองรบ
Posted 2014-03-24 04:53:52 By ปรารภ
34 views | add comment0 comment »
เก็บดอกรัก มาฝากคนทั้งโลก
Posted 2014-02-14 16:46:50 By เธอชื่อ มัทสุรี
102 views | add comment0 comment »
เชิดชูครูไทย...ในคำกาพย์
Posted 2014-01-14 12:03:46 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
135 views | add comment0 comment »
อวยพรชัย....ปีใหม่
Posted 2013-12-27 16:10:52 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
162 views | add comment0 comment »
อาเซียนคำฉันท์
Posted 2013-11-20 16:46:05 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
205 views | add comment1 comment »
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญ ประกวดบทความ "วันอุเมดะ 20 มีนาคม"
Posted 2013-10-14 14:14:47 By กัลยาณี พลับสอาด
317 views | add comment0 comment »
ยังโชคดี..ที่ได้กลับบ้าน
Posted 2013-10-01 13:54:44 By เธอชื่อ มัทสุรี
320 views | add comment0 comment »
พระคุณของแม่
Posted 2013-08-08 15:07:48 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
439 views | add comment1 comment »
เพื่อนเงา
Posted 2013-08-01 19:23:58 By บุญตา บุรีศรี
478 views | add comment1 comment »
บทสดุดีสุนทรภู่คำโคลง
Posted 2013-06-26 20:00:56 By นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว
447 views | add comment0 comment »
ดูทั้งหมด »

รายชื่อคอลัมนิสต์

Mataree คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 164 เรื่อง
กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 107 เรื่อง
คติ มุธุขันธ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 96 เรื่อง
เครือข่ายนักเขียน แห่งประเทศไทย คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 75 เรื่อง
ชาติชาย อมรเลิศวัฒนา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 10 เรื่อง
ชาติวุฒิ บุณยรักษ์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 8 เรื่อง
ซะการีย์ยา อมตยา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 17 เรื่อง
นพดล ปรางค์ทอง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
นันทณัชชา เชื้อสุวรรณ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 45 เรื่อง
พฤษภา อาทิตย์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 5 เรื่อง
พิสิฐ ภูศรี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
ภฤศ ปฐมทัศน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
มารุต เหล็กเพชร คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 11 เรื่อง
ระวิวรรณ ศรีสยาม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง
ราวัฬ ปินดี คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 18 เรื่อง
วรวิช ทรัพย์ทวีแสง คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิภพ ล้อมเขต คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 12 เรื่อง
วิวัฒน์ เลิศวิวัฒนวงศา คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 1 เรื่อง
อรรคพล สาตุ้ม คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 27 เรื่อง
อาคเนย์ ประพันธ์พจน์ คอลัมน์ | เรื่องทั่วไป - จำนวนเรื่องที่เขียน : 2 เรื่อง